Z czego składa się bilans finansowy?
Z czego składa się bilans finansowy?

Z czego składa się bilans finansowy?

Z czego składa się bilans finansowy?

Bilans finansowy jest jednym z najważniejszych dokumentów używanych w rachunkowości. Jest to zestawienie, które przedstawia sytuację finansową przedsiębiorstwa w określonym okresie. Składa się z dwóch głównych sekcji: aktywów i pasywów.

Aktywa

Aktywa to wszystkie zasoby finansowe, które należą do przedsiębiorstwa i mają wartość ekonomiczną. W bilansie finansowym aktywa są zazwyczaj podzielone na trzy kategorie:

1. Aktywa trwałe

Aktywa trwałe to długoterminowe zasoby, które są wykorzystywane przez przedsiębiorstwo do prowadzenia swojej działalności. Mogą to być na przykład nieruchomości, maszyny, pojazdy czy też wartości niematerialne, takie jak patenty czy prawa autorskie.

2. Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe to krótkoterminowe zasoby, które są wykorzystywane w bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Mogą to być na przykład zapasy, należności od klientów czy też środki pieniężne na rachunkach bankowych.

3. Inwestycje długoterminowe

Inwestycje długoterminowe to zasoby finansowe, które przedsiębiorstwo posiada w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści. Mogą to być na przykład akcje innych firm, obligacje czy też nieruchomości, które nie są wykorzystywane w bieżącej działalności.

Pasywa

Pasywa to źródła finansowania przedsiębiorstwa. W bilansie finansowym pasywa są również zazwyczaj podzielone na trzy kategorie:

1. Kapitał własny

Kapitał własny to środki finansowe, które należą do właścicieli przedsiębiorstwa. Może to być na przykład kapitał zakładowy, zyski zatrzymane czy też kapitał zapasowy.

2. Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania długoterminowe to długi, które przedsiębiorstwo ma spłacić w ciągu dłuższego okresu czasu, zazwyczaj przekraczającego jeden rok. Mogą to być na przykład pożyczki bankowe czy też obligacje emitowane przez przedsiębiorstwo.

3. Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to długi, które przedsiębiorstwo ma spłacić w ciągu krótkiego okresu czasu, zazwyczaj nieprzekraczającego jednego roku. Mogą to być na przykład dostawcy, którzy oczekują zapłaty za dostarczone towary lub usługi.

Ważne jest, aby bilans finansowy był zawsze zrównoważony, czyli suma aktywów musi równać się sumie pasywów. Jest to podstawowa zasada rachunkowości, która zapewnia dokładność i wiarygodność informacji finansowych przedsiębiorstwa.

Bilans finansowy składa się z aktywów, pasywów i kapitału własnego.

Link tagu HTML: https://www.wahacz.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here